IPT

IPT utgår från att människan är en social varelse och att psykiskt lidande ofta har sitt ursprung i något som har hänt och påverkat relationer – eller att ett mående man fastnat i påverkar relationer och då vidmakthåller lidandet.

Metoden har skapats i ett stringent forskningssammanhang vilket har lett till att IPT har stark s.k. evidens och rekommenderas i många länders nationella riktlinjer för behandling av bl.a. depression.  Det är en manualstyrd korttidspsykoterapi som behandlar psykiatriska syndrom (ex. PTSD, Bulimi, Depression, Dystymi, Bioplär sjukdom) oftast under ganska kort tid, 8–16 veckor.

Man vet inte varför IPT har en stark effekt på problem som depression, men troligtvis beror det på att man arbetar på att få anknytningsbehov mötta genom mer effektiv kommunikation och ökad affektmedvetenhet.

Bedömningsfasen är mycket strukturerad de första ett till tre samtalen i IPT. Det görs alltid en interpersonell inventering, en tidslinje med symtom över eventuella episoder och man gör en problemformulering som är ett slags förtydligande om varför patienten har kommit till terapin. Med stöd av dessa interventioner väljs sedan ett av fyra s.k. fokusområden:

  • konflikt med närstående
  • rollförskjutning
  • komplicerad sorg 
  • interpersonell sårbarhet

I sin mellanfas är IPT ett mera öppet arbetssätt som fokuserar på händelser i ditt liv mellan sessionerna. Vi arbetar med affekter samt, med användande av kommunikationsanalys och rollspel, nya sätt att hantera relationsepisoder – Målet är att må bättre genom ett bättre interpersonellt fungerande!

Läs mer om IPT här

http://interpersonellpsykoterapi.se