IPT

Om IPT – Interpersonell Psykoterapi

IPT utgår från att människan är en social varelse och att psykiskt lidande ofta har sitt ursprung i något som har hänt relationellt. Personer kanske har varit inblandade i händelsen eller så har det förändrade måendet påverkat relationer på ett sätt som vidmakthåller lidandet. Metoden har skapats i ett stringent forskningssammanhang vilket har lett till att IPT har stark s.k. evidens och rekommenderas i nationella riktlinjer för behandling av depression. Det är en relativt manualstyrd psykoterapi som behandlar psykiatriska syndrom.

Det har gjorts över 200 randomiserade studier (RCT) som visat att IPT har övertygande effekt vida olika psykiatriska diagnoser (PTSD, Bulimi, Depression, Dystymi, Bioplär sjukdom, Emotionell instabilitet mm.). Troligtvis beror effekten på att man arbetar med att få relationella behov mötta genom mer effektiv kommunikation och ökad affektmedvetenhet.

Du kan få remiss från läkare eller psykolog på din vårdcentral och får då gå 20 sessioner psykoterapi med samma högkostnadsskydd som i övriga sjukvården. 

Bedömningsfasen

Bedömningsfasen är relativt strukturerad de första ett till tre samtalen. Det görs bl.a. en interpersonell inventering och en tidslinje.  En problemformulering blir ett förtydligande om varför patienten har kommit till terapin. Med stöd av dessa interventioner väljer terapeuten och patienten tillsammans ett av fyra s.k. fokusområden:

  • konflikt med närstående
  • rollförändring
  • komplicerad sorg
  • interpersonell sårbarhet

Mellanfas

Nu går terapin in i en mellanfas som är ett mera undersökande och reflekterande arbetssätt där fokusområdet är vägledande. Vi arbetar med det ömsesidiga sambandet mellan händelser och mående mellan sessionerna och med affekter (känslor) för nya sätt att hantera relationer för att få relationella behov mötta.

Avslutande fas

IPT har slutligen en tydlig avslutande fas där arbetet konsolideras/utvärderas och patienten förbereds för att fortsatta utan terapi eller med en gles underhållsbehandling.