IPT

Om IPT – Interpersonell Psykoterapi

IPT utgår från att människan är en social varelse och att psykiskt lidande ofta har sitt ursprung i något som har hänt. Personer kanske har varit inblandade i händelsen eller så har det förändrade måendet påverkat relationer på ett sätt som vidmakthåller lidandet.

Metoden har skapats i ett stringent forskningssammanhang vilket har lett till att IPT har stark s.k. evidens och rekommenderas i nationella riktlinjer för behandling av bl.a. depression. Det är en relativt manualstyrd psykoterapi som behandlar psykiatriska syndrom som PTSD, Bulimi, Depression, Dystymi, Bioplär sjukdom, Emotionell instabilitet mm., och oftast under kort tid.

Man vet tyvärr inte varför IPT har en stark effekt på problem som depression. Metodens skapare, Gerald Klerman, menade att ingen kommer att bry sig om hur IPT fungerar om man inte först visar att det fungerar. Det har gjorts över 200 randomiserade studier (RCT) som visat att IPT har övertygande effekt vida olika psykiatriska diagnoser och i olika populationer globalt. Troligtvis beror effekten på att man arbetar med att få relationella behov mötta genom mer effektiv kommunikation och ökad affektmedvetenhet.

Bedömningsfasen

Bedömningsfasen är strukturerad de första ett till tre samtalen. Det görs en interpersonell inventering, en tidslinje med symtom i eventuella episoder och en s.k. problemformulering som är ett förtydligande om varför patienten har kommit till terapin. Med stöd av dessa interventioner väljer terapeuten och patienten tillsammans ett av fyra s.k. fokusområden:

  • konflikt med närstående
  • rollförskjutning
  • komplicerad sorg
  • interpersonell sårbarhet

Mellanfas

I sin mellanfas är IPT ett explorativt arbetssätt med fokus på sambandet mellan händelser och mående mellan sessionerna. Man arbetar framförallt med med affekter (känslor) och relationsepisoder för nya sätt att hantera att få behov mötta.

Avslutande fas

IPT har slutligen en tydlig avslutande fas där arbetet konsolideras/utvärderas och patienten förbereds för det fortsatta livet.